آموزش

برنامه ریزی در بازاریابی استراتژیک

برنامه ریزی در بازاریابی استراتژیک

برنامه ریزی در بازاریابی استراتژیک

برنامه ریزی در بازاریابی استراتژیک

 

شرکت تبلیغاتی فانوس از مجرای برنامه ریزی استراتژیک مشخص می کند که از هر واحد کسب و کار سازمانی چه می خواهد و هر واحد چه باید بکند. برنامه ریزی در بازاریابی شامل تعیین استراتژی های بازاریابی می شود که شرکت به کمک آنها می تواند به هدفهای بلندمدت و استراتژیک خود دست یابد. هرنوع فعالیت، محصول یا نام و نشان تجاری خاص به برنامه مفصل بازاریابی نیاز دارد. یک برنامه بازاریابی به چه چیز شباهت دارد؟ ما در بحث خود به برنامه های متعلق به محصول یا نام و نشان تجاری توجه خاص میکنیم.

برنامه بازاریابی چیست؟ عناصر و قالب برنامه بازاریابی - شریف مارکتینگ

این برنامه با خلاصه ای از فعالیتهای مدیریت اجرائی آغاز می شود که در آن ارزیابیها، هدفها و توصيه ها ارائه می گردد. در بخش اصلی این برنامه شرایط کنونی بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین نقاط قوت و ضعف بازاریابی کنونی ارائه می گردد. سپس هدفهای اصلی برای محصول نام و نشان تجاری ارائه می گردد و برای تامین این هدفها استراتژیهای خاص بازاریابی نشان داده می شود.

یک استراتژی بازاریابی عبارت است از منطق بازاریابی که شرکت تبلیغاتی فانوس امیدوار است بدان وسیله به هدفهای بلندمدت بازاریابی دست یابد. آن شامل استراتژیهای ویژه برای بازارهای موردنظر (مورد هدف)، تعیین جایگاه، آمیزه بازاریابی و سطوح مختلف هزینه های بازاریابی می شود. در این بخش، برنامه ریزی شیوه ای که هر استراتژی در برابر تهدیدها و فرصتها واکنش نشان میدهد و نیز مسائل عمده ای که در این طرح مطرح می شود، واکنش نشان میدهد. در بخشهای دیگری برنامه بازاریابی یک برنامه قابل اجرا یا عملی ارائه می شود که بدان وسیله استراتژی بازارایابی به اجرا در می آید و نیز شرح مفصلی از بودجه بازاریابی موردنیاز برای اجرای برنامه مزبور ارائه می گردد. در آخرین بخش شیوه ای که پیشرفت کارها کنترل می شود و اقدامات اصلاحی که باید به عمل آید، ارائه میگردد.

این مفاله از شرکت تبلیغاتی فانوس برگرفته از کتاب بازاریابی به مولفی فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ است.

نوشته ها مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید