آموزش

فرهنگ و مکانیسم های نوآوری و تأثیرات آنها بر توسعه تجارت الکترونیکی

فرهنگ و مکانیسم های نوآوری و تأثیرات آنها بر توسعه تجارت الکترونیکی

فرهنگ و مکانیسم های نوآوری و تأثیرات آنها بر توسعه تجارت الکترونیکی

فرهنگ و مکانیسم های نوآوری و تأثیرات آنها بر توسعه تجارت الکترونیکی

 

نوآوری،اساسی ترین کار برای حفظ پویایی بازار است.کسب و کار الکترونیکی نوعی نوآوری است که مشتریان بیشتری را در زمان ها و مکان های مختلف برای سازمانها در دسترس قرار می دهد. هر نوآوری باید توسط جامعه پذیرفته شود. این پژوهش از نوع تحلیلی با استفاده از روشهای توصیفی با اهداف کاربردی است.ما در این مقاله دو موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم، فرهنگ نوآوری را به عنوان یک عامل موثر بر عناصر نوآوری و سپس ، عناصر نوآوری بر اساس نظریه راجرز و در نهایت ، مکانیسم های توسعه تجارت الکترونیکی را بیان می کنیم. نتیجه نهایی یک مدل مفهومی است که روابط بین عناصر فرهنگ و نوآوری و همچنین تجارت الکترونیکی را نشان می دهد. این مدل توسط نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تأیید کرد که نوآوری سازمانی و فردی بر توسعه تجارت الکترونیکی از طریق آموزش تأثیر می گذارد.

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

معرفی

تجارت الکترونیکی روشی است که نیازهای سازمان ها و مشتریان را برآورده می کند ، هزینه ها را کاهش می دهد و کیفیت محصولات و سرعت تحویل را بهبود می بخشد. همچنین ، سازمان ها را قادر می سازد تا اطلاعات سازمانی را برای حمایت از تصمیم گیری ها جستجو و مدیریت کنند. سازمانها می توانند از طریق تجارت الکترونیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده ، ظرفیت تولید و تحویل و همچنین مزایای رقابتی در سطح جهانی را بهبود بخشند. البته ، این فرصت ها با برخی از خطرات همراه است که توسعه تجارت الکترونیکی را با مشکل در بازه زمانی و بودجه مشخص تهدید می کند. در صنایع پیچیده ، برای حفظ مشتریان ، سطوح بالاتری از نوآوری باید ارائه شود. اگر سازمانها نتوانند به اندازه رقبای خود نوآور باشند ، کارایی و سهم بازار خود را از دست می دهند و از عرصه های رقابت حذف می شوند. بنابراین ، ریسک در نوآوری یک اقدام مهم در راه تجارت الکترونیکی است. از سوی دیگر ، کاهش ریسک در توسعه تجارت الکترونیکی با اقدامات خلاقانه در همه مراحل قابل کنترل است.  فانوس این مطالعه را با هدف روشن ساختن جزئیات این موضوعات  برای شما عزیزان ترجمه کرده است.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

منابع ایجاد ارزش در تجارت الکترونیکی

در سال های اخیر ، ظهور تجارت الکترونیکی در بازار منجر به فرصت های تجاری زیادی برای ارائه خدمات عظیم و خودکارسازی بیشتر عملیات رایج شده است. این نتایج از ارزش تعاملات انسانی و منابع ساختاری مانند تحقیق و توسعه منشا گرفته است. آمیت و زوت در سال 2001 ،یک مدل ایجاد ارزش در کسب و کار مثل کارآیی ، مکمل ها ، قفل شدن و عناصر جدید دیگر را به شرح زیر معرفی کردند:گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

 1. کارآیی کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

اولین منبع ایجاد ارزش در کسب و کار تجارت الکترونیکی کارآیی است. این عنصر ارتباط تنگاتنگی با نظریه انتقال هزینه دارد به نحوی که افزایش کارآیی معاملات هزینه های اختصاص یافته به تعاملات را کاهش می دهد. کاهش هزینه ها را می توان با کاهش هزینه های تحقیق ، هزینه های اشتراک اطلاعات بین تولیدکننده و تامین کننده و تولید اقتصادی به دست آورد. آمیت و زوت  تأکید کردند که اینترنت می تواند هزینه خرید و فروش و تحقیقات مشتری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در نتیجه ، تجارت الکترونیکی هزینه های اشتراک اطلاعات را کاهش می دهد و کارایی را افزایش می دهد.

 1. مکمل ها کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

یک عنصر کلیدی دیگر در ایجاد ارزش درکسب و کار ، مکمل ها هستند و زمانی تولید می شود که دارایی محصولات را با کسب و کار بیشتر می کند. این نظر افقی تولیدکنندگان ، پیرامون سیستم ایجاد ارزش در کسب و کار ، از ارزش خطی متمرکز تا حداکثر مزایای روابط و حداکثر مشتری نهایی را توصیف می کند. مکملها بر تعداد خدمات و محصولات تکمیل شده منحنی تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهند .

 1. قفل کردن کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

قفل کردن به عنوان گرایش مشتری به تجارت با سایر تولیدکنندگان تعریف می شود . به عبارت دیگر ، به عدم تمایل مشتریان به تغییر کانال های تعامل اشاره دارد. قفل شدن مشتریان بستگی به روش های طراحی وب سایت دارد به نحوی که از تغییر مشتریان با وب سایت های دیگر جلوگیری می کند .

 1. تازگی کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

این عنصر با ایجاد ارزش و افزایش سهم بازار کسب و کار ارتباط زیادی دارد. این توانایی ایجاد ایده های اصلی در تجارت الکترونیکی است که منجر به برتری در بازارهای تجاری مرتبط می شود. این مفهوم در بخشهای بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

نوآوری الکترونیکی

ایده نوآوری ، مفهوم یا عملی است که توسط فرد یا سازمان ارائه می شود. نوآوری به انجام مشاغل به روش جدید اشاره می کند ، که قبلاً در زمینه های فنی و خاص انجام نشده. پری  نوآوری را فرآیند معرفی محصول جدید یا بهبود خدمات در سطوح سازمانی یا مدیریتی ، تغییر استراتژی ها ، سیاست ها و ساختارهای تجاری برای بهبود عملکرد تعریف می کند. نوآوری را می توان بر اساس ماهیت تغییرات در محصولات ، خدمات ، فرآیندها و بازارهای جدید در نظر گرفت و یا میزان جدیدی که ممکن است توسعه ای یا رادیکال با اثرات مخرب بر سازمان باشد. از سوی دیگر ، اینترنت فرصت های زیادی را برای نوآوری الکترونیکی در صنایع ایجاد کرده است که منجر به ایجاد مدل های تجاری جدید می شود.

برای درک نوآوری الکترونیکی ، طبقه بندی نوآوری بکت و اسمیت می تواند مورد توجه قرار گیرد که توسعه ای است و خطرات مخربی را بر تجارت تحمیل نمی کند. به طور کلی نوآوری الکترونیکی به تولید محصولات و خدمات جدید ، تغییر فرایندهای کاری ، ایجاد مشتریان جدید و افزایش ارزش افزوده به کاهش هزینه ها اشاره دارد.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

  تعاریف نوآوری

         نویسنده   سال                                     تعریف
        عبدالرحیم 2008 نوآوری یک نظریه پیشنهادی یا مفهوم طراحی شده است که منجر به توسعه دانش می شود و تکنیک هایی را برای ایجاد مبنای علمی برای یک مفهوم جدید ایجاد می کند.
            پری 2007 نوآوری معرفی محصولات یا فرآیندهای جدید یا بهبود یافته است.
             زائو 2006 نوآوری محصولات ، خدمات یا ایجاد فرآیندهای جدید شامل برنامه های جدید است. اشکال جدید سازمانها و بازارها و مهارتهای منابع انسانی به عنوان نوآوری در نظر گرفته می شود.
     دیوتر و کروگر 2007 نوآوری چیزی نیست جز آن که سازمانها برای بهبود آن جستجو می کنندبهبود بخشیدن به آنچه مشتریان جستجو می کنند ، یعنی فرایندها و کاهش هزینه است.

 

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

انواع نوآوری

از منظر اسمیت و بکت 5 نوع نوآوری وجود دارد: 1. نوآوری در الگوهای موجود در محصولات ، فرآیندها و سازمان 2. نوآوری به عنوان تغییرات جزئی در تولید محصولات با توجه به نیازهای مشتریان3- نوآوری به شکل توسعه ای و بیش فعال ، نه فقط پاسخ به نیازهای مشتریان (به عنوان مثال تولید محصول با کیفیت بالا برای مشتریان فعلی یا مشتریان جدید یا کاربردهای دانش جدید در سازمان) 4- نوآوری در شکل پذیرفته شده ، متمرکز بر توسعه محصولات عمومی جدید و بهینه سازی فرآیندهای فعلی (در این صورت ، مزایای رقابتی بهتری ایجاد می شود و پیشرفت های تکنولوژیکی مورد نظر است) ، 5. نوآوری خارج از چارچوب-تغییرات در محصولات ، تعاریف و سبک ها ، با شروع بازیگران جدید. این نوع ، که به عنوان نوآوری استراتژیک شناخته می شود ، موقعیت سازمانی بهتری را برای مشتریان جدید فراهم می کند. نوآوری استراتژیک تأثیر زیادی بر فرآیندهای تولید سازمانی دارد.

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

جدول 2. طبقه بندی نوآوری

             نویسنده                  عنوان                توضیحات
کوپر(1998) توسعه افراطی نوآوری رادیکال انقلابی است و مرزهای سازمان ها را با نوآوری های اصلی می شکند.

نوآوری های توسعه ای تغییرات کوچکی را برای توسعه محصولات و خدمات سازمانی ایجاد می کند.

گرین و همکاران(1995) فرآیند محصول گرا نوآوری محصول محور بر تغییرات محصولات نهایی تمرکز می کند. نوآوری فرآیند گرا بر تغییرات مراحل تولید تأکید می کند.
عبدالرحیم و همکاران(2008) سازماندهی فنی نوآوری فنی با اتخاذ یک ایده جدید بر اساس خروجی های سازمانی سر و کار دارد.

نوآوری فنی به تغییرات در سیاست ها و تخصیص منابع اشاره دارد.

اسمیت و بکت(2004) تصویب جزئیات رویه ای توسعه ای خارج از چارچوب نوآوری در الگوهای موجود محصولات ، فرآیندهای محصول ؛ نوآوری بیش فعال ؛ پذیرش محصولات جدید ، ایجاد محصولات ، تعاریف و سبک های جدید

 

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

فرهنگ نوآوری

نوآوری نمی تواند مستقل باشد و به محرک هایی مانند استراتژی ها ، ساختارها ، فرهنگ و شبکه ها نیاز دارد. فرهنگ نوآوری پیش نیاز تجارت الکترونیکی در زمینه های فنی است که توسط سطوح فردی و سازمانی به ترتیب زیر مشخص شده است:

 1. فرهنگ نوآوری فردی به خصوصیات شخصی همه افرادی که در تولید محصولات جدید دست دارند اشاره دارد. این به نگرش های شخصی در ایجاد ایده یا محصول جدید در سازمان اشاره دارد. طبق نظریه راجرز ، اختلافات شخصی می تواند به طور بالقوه بر نیات افراد در هنگام خرید تأثیر بگذارد. در خریدهای آنلاین ، از آنجا که مشتریان نمی توانند محصولات را لمس کرده و با آنها تماس فیزیکی داشته باشند ، با خطرات بیشتری روبرو می شوند. بنابراین ، نوآوری های تجارت الکترونیکی باید به این نکته توجه کنند. نوآوری فردی همچنین به توانایی های فردی پرسنل برای برآوردن نیازهای مشخص مشتریان خارج از سازمان اشاره دارد.
 2. فرهنگ نوآوری سازمانی به فرایندها و شبکه های موفق ، پیشرفتهای مدیریتی و پیشرفتهای تکنولوژیکی در سازمان اشاره دارد. این امر توسعه تجارت الکترونیکی ، پاسخگویی به نیازهای بازار و نزدیکی به تغییرات بازار را تسریع می کند .

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

نظریه نوآوری راجرز

به طور کلی ، مدلهای مختلفی برای نوآوری در توضیحات قبلی مقاله وجود دارد که به دلایل و روشهای پذیرش نوآوری در سطوح فردی و سازمانی می پردازد. برای نوآوری ،ریشه در روانشناسی اجتماعی ، نظریه اقدام منطقی ، مدل انگیزشی و نظریه رفتار برنامه ریزی ارائه شده است. طبق نظریه راجرز  ، 5 ویژگی برای اتخاذ نوآوری فنی وجود دارد که شامل مزیت نسبی ، سازگاری ، پیچیدگی ، آموزش پذیری و مشاهده توانایی منجر به موفقیت بیشتر در انجام آن است. کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

 1. مزیت نسبی ، به حدی اشاره دارد که نوآوری از ایده جایگزین شده فراتر می رود. این بیشتر یک مزیت اقتصادی ، اعتبار یا موقعیت اجتماعی است. منسیفیلد مزیت اقتصادی را به عنوان یک عامل تعیین کننده کلیدی در توزیع و گسترش نوآوری شناسایی کرده است. هاوارد پیشنهاد می کند که مدیران باید از مزایای رقابتی برای ایجاد یا به دست آوردن ارزش های اقتصادی پیروی کنند. و این برای توسعه تجارت الکترونیکی ، بهبود محصولات ، کنترل های مدیریتی و افزایش کیفیت و انعطاف پذیری ضروری است .
 2. سازگاری به سطحی از نوآوری اطلاق می شود که با ارزشهای کنونی ، تجربیات گذشته و نیازهای آینده مغایرت دارد. نوآوری می تواند با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ، ایده های قبلی یا نیازهای مشتری موافق یا مخالف باشد. سازگاری به دانش و آشنایی با نوآوری و فرآیندهای آن بستگی دارد.
 3. پیچیدگی به سطح دشواری در درک نوآوری اشاره دارد. برخی از نوآوری ها را می توان به راحتی پذیرفت. در حالی که هضم بقیه دشوار است. سهولت کاربرد در این زمینه تعیین کننده است . دویر مشکل استفاده از بانکداری خانگی را علت شکست آن تشخیص داد. همچنین ، به گفته راجرز ، درک مشتری مهمترین عامل در مقبولیت نوآوری است.
 4. آموزش پذیری به امکان آزمایش و تجربه نوآوری اشاره دارد. ایده های جدید قابل تقسیم را می توان بهتر پذیرفت.
 5. منظور از توانایی مشاهده، امکان مشاهده نتایج نوآوری است. برخی از نتایج نوآوری صریح هستند در حالی که برخی ممکن است ضمنی باشند.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

مفهوم تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی به مفهوم خرید ، فروش ، انتقال و معامله محصولات ، خدمات یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری مانند اینترنت اشاره دارد. در تعریفی دیگر ، این نوعی روابط تجاری است که بخشهای مختلف را به صورت الکترونیکی به هم متصل می کند و اطلاعات را بین بخشهای مختلف تقسیم می کند. تجارت الکترونیکی یک اصطلاح کلی برای طیف گسترده ای از نرم افزارها و سیستم ها است که جستجوی اطلاعات ، مدیریت تعاملات ، بررسی اعتبار ، تخصیص اعتبار ، پرداخت مستقیم ، گزارش ، مدیریت حساب ها و غیره را در اینترنت آسان می کند. بنابراین ، در اصطلاح خاص ، شامل تعاملات کسب و کار الکترونیکی است و به طور کلی شامل همه برنامه ها و فعالیت های تجاری در دنیای مجازی است.

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

مکانیسم های توسعه تجارت الکترونیکی از جنبه نوآوری

بسیاری از مطالعات ، مکانیسم های توسعه تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند. مطالعه ای در استرالیا و نیوزلند نشان داد که فقدان امنیت مانع اصلی بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی است. لی و رانگ  عوامل مختلفی را به عنوان موانع توسعه تجارت الکترونیکی مانند کمبود دانش ، انتظارات جامعه از فناوری اطلاعات و نوآوری صاحبان در مدیریت کسب و کار ذکر کردند. اما ، از جنبه نوآوری ، مکانیزم های توسعه تجارت الکترونیکی می تواند سیستم آموزشی ، سیستم تحقیق و توسعه ، فرهنگ توسعه اعتماد باشد. سیستم آموزشی به سطح آگاهی مردم به عنوان یک عامل مهم در توسعه تجارت الکترونیکی اشاره می کند. بنابراین ، جوامع باید مجهز به سیستم آموزشی و تربیتی باشند و از نوآوری در جامعه حمایت کنند. نیاز به تجارت الکترونیکی نیز باید در بین افراد جامعه افزایش یابد. اگرچه بسیاری از سازمان های کوچک و متوسط ​​قادر به توسعه تجارت الکترونیکی نیستند ، اما دانشگاه ها و موسسات آکادمیک می توانند مکانیسم های تجارت الکترونیک را ارتقا دهند.

در فرهنگ توسعه ، اعتماد نیز مهم است. محققان معتقدند که فقط عوامل فیزیکی منجر به توسعه تجارت الکترونیکی نمی شوند. سرمایه اجتماعی نیز موثر است. افزایش یادگیری و تخصیص سرمایه اجتماعی تأثیر بسزایی بر توسعه تجارت الکترونیکی دارد.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

همبستگی بین تجارت الکترونیک و نوآوری

نظریه نوآوری راجرز به طور گسترده ای در بحث توسعه تجارت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. تجارت الکترونیکی مشابه فناوری اطلاعات است. اما ، از آنجایی که جنبه بین سازمانی دارد ؛ با سایر اشکال نوآوری متفاوت است. راجرز بین فرزندخواندگی و انتشار تفاوت قائل می شود. اولی به قصد مردم برای استفاده از نوآوری اشاره می کند و دومی به قصد آنها برای رد یا ترک آن اشاره می کند. بنابراین ، هنگام بحث در مورد پذیرش استفاده از تجارت الکترونیکی ، باید برای کاربران حیاتی و اجتناب ناپذیر به نظر برسد. پس مهمترین عامل در موفقیت تجارت الکترونیکی رضایت کاربران است. در مرحله کاربرد ، هنگامی که فرد از فناوری تجارت الکترونیک استفاده می کند و نوآوری از تئوری به عمل تبدیل می شود ، موضوع فرزندخواندگی برجسته می شود. بنابراین ، برای موفقیت تجارت الکترونیکی ،استفاده از آن باید برای کاربران آسان ، قابل مشاهده ، قابل تکرار و آزمایش باشد.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

مدل مفهومی

بر اساس مطالعات و نکات قبلی ذکر شده ، در مدل مفهومی فرهنگ به عنوان مبنایی برای توسعه نوآوری در جامعه معرفی شده است. تبلیغ نوآوری ، اعتقادات و هنجارهای ثابت و داخلی می تواند مبنایی برای توسعه تجارت الکترونیک به عنوان یک محصول فناوری اطلاعات(IT) باشد. این فرهنگ می تواند خود را در سطوح فردی و سازمانی نشان دهد. نوآوری های تجارت الکترونیکی که می تواند با جامعه پذیرفته شود ، منجر به توسعه تجارت الکترونیک از طریق فرهنگ اعتماد ، آموزش و سیستم تحقیق و توسعه می شود. مدل مفهومی برای مطالعه شما در شکل نشان داده شده است.گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

             گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

 

 1. نوآوریهای سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم آموزشی دارند.
 2. نوآوری فردی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر سیستم تحقیق و توسعه دارد.
 3. سیستم آموزشی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه تجارت الکترونیکی دارد.
 4. سیستم تحقیق و توسعه از طریق سیستم آموزشی بر توسعه تجارت الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 5. نوآوری سازمانی از طریق سیستم آموزشی بر توسعه تجارت الکترونیکی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد.
 6. نوآوری سازمانی از طریق سیستم تحقیق و توسعه بر توسعه تجارت الکترونیکی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد.
 7. نوآوری فردی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه تجارت الکترونیکی از طریق سیستم آموزشی دارد.
 8. نوآوری فردی از طریق سیستم تحقیق و توسعه بر توسعه تجارت الکترونیکی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد.

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

شناخت اصول تجارت الکترونیکی

این نظرسنجی از نوع تحلیلی است و از روشهای توصیفی با اهداف کاربردی استفاده می کند. بر اساس مطالعات گسترده در مورد تبلیغات اینترنتی ، جوانان زودتر از افراد قدیمی خود را با اینترنت همراه می کنند. علاوه بر این ، بر اساس مطالعات جمعیت شناختی ، اکثر کاربران اینترنت افراد تحصیل کرده ای هستند.

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

نتیجه کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

در دنیای کنونی ، ساختار اقتصادی جهان به سمت جهت گیری دانش برای ظهور فناوری های جدید اطلاعات گرایش دارد. همه صنایع تحت تأثیر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هستند. بنابراین ، درک مکانیسم های تجارت الکترونیک اهمیت زیادی دارد. برای توسعه تجارت الکترونیکی ، ایجاد فرهنگ نوآوری در همه بخشهای اجتماعی برای تبدیل ایده های نوآورانه ضروری است. برای این منظور ، عواملی مانند تحقیق و توسعه ، سیستم آموزشی و اعتماد می تواند مورد توجه قرار گیرد. پذیرش نوآوری اولین قدم است. کسب و کار اینترنتی،تبلیغات اینترنتی،تولید محتوا،طراحی وب سایت،آهنگ تیزر تبلیغاتی

با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه ، می توان پیشنهاد کرد که برای کارآمد کردن مکانیزم های تحقیق و توسعه ، می توان پاداش یا پاداشی به کارکنان ارائه داد تا آنها را در ارائه ایده ها و استراتژی های نوآورانه ترغیب کند. همچنین ایجاد یک سیستم آموزشی فردی یا گروهی که کارکنان را با برنامه های کسب و کار الکترونیکی آشنا کند می تواند بر توسعه تجارت الکترونیکی تأثیر بسزایی داشته باشد. ایجاد کلاس ها و برنامه های آموزشی برای تحریک کارکنان برای یادگیری فناوری های جدید و نه سنتی می تواند نقش کلیدی در توسعه تجارت الکترونیکی ایفا کند.

گام به گام کارگاه نواوری و کارآفرینی،نوآوری چیست،کارگاه نوآوری و کارآفرینی،پلتفرم الکترونیکی،دریافت اطلاعات بازاریابی

فانوس مسیر را برای شما روشن می کند.

شرکت تبلیغاتی فانوس

مترجم:زهرا رحیمی

 

 

 

 

نوشته ها مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید